Päronträd i blom

Vad betyder Kravmärkt?

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. Föreningens syfte är att tillhandahålla en trovärdig märkning och en effektiv kontroll av ekologisk produktion och de insatsmedel som används till denna.

Djuren i kretsloppet
Djuren fyller en viktig funktion i det ekologiska lantbruket. De omvandlar växtmaterial till livsmedel och lämnar näringsrik gödsel tillbaka till markens nya grödor.
Djuren ska få leva ett värdigt liv och ges möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. Höns ska till exempel få sprätta och leta mask. Beroende på djurslag nyttjas en del bete som kan ingå i växtföljden. Fodret kommer huvudsakligen från ekologiska odlingar, där odlingssättet bidrar till den biologiska mångfalden.

Ekologiskt - för allas skull
För lantbrukaren innebär ekologisk produktion en bättre arbetsmiljö, eftersom inga kemiska bekämpningsmedel används. Samtidigt är det tillfredsställande att känna att produktionen förvaltar naturen på bästa sätt och att djuren mår bra.

Naturligt beteende
Djuren i ekologisk djurhållning ska få gå ute, om väder och markförhållanden tillåter också under andra perioder på året än under sommaren. Fjäderfä får alltid hållas inne under nattetid.
Djuren ska ha möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. För höns betyder det bland annat att de inte ska hållas i burar utan få gå fritt. De ska kunna krafsa och sprätta, sitta på pinnar, sandbada och värpa i rede.

Gott om plats och rent strö
Alla fjäderfä ska gå på ströbädd när de är inomhus. För värphöns räcker det att en tredjedel av golvytan är ströbädd. Värphöns ska ha en yta utöver värpredena som motsvarar minst en kvadratmeter per sju hönar att röra sig på. Det ska finnas dagsljus i stallet. En fönsteryta som motsvarar fem procent av golvytan ger tillräckligt med ljus. Men djuren har också behov av nattmörker. Kycklingar ska ha minst sex timmars mörker per dygn.

Rastgård med gräs och maskar
Genom att gå ute och leta föda får djuren både sysselsättning, motion och näring. De äter gräs, söker insekter och maskar. Rastgården måste vara tillräckligt stor för att kunna hållas bevuxen. Höns har en stark drift att akta sig för rovfåglar och går därför inte långt från sitt hönshus. Träd och buskar kan behövas som skydd för att de ska våga utnyttja hela rastgården.

Ekofoder
Minst 50 procent av fodret ska komma från den egna grden. Det går att få dispens om den regeln om en bra spridning av gödseln kan ordnas. Då ska avtal finnas. När fåglarna går utomhus pickar och letar de i marken efter mat. Vid innevistelse ska de ha fri tillgång till rotfrukter eller grovfoder. Animaliska fodermedel är tillåtna. Kött- eller fiskmjöl som används ska vara av hög kvalitet. Man kan också öka tillgången på protein genom att anlägga en kompost, vilket ger fler maskar ute i rastgården.

Allt mer ekofoder
Det blir allt lättare att få tag på ekologiska fodermedel. Men just proteinrika foder finns det fortfarande bara litet av i det ekologiska utbudet. Därför får en del av fodret vara konventionellt. Gränsen går vid 20 procent på årsbasis och 30 procent av en dags konsumtion beräknat på torrsubstans. Målsättningen är att allt foder ska vara ekologiskt.

Att vara med i KRAV
Marknaden ser ljus ut för ekologiska produkter. Efterfrågan är stor, medan produktionen särskilt av fågelkött och ägg fortfarande är mycket liten. Men KRAV-märkningen är ändå ingen garanti för att produkterna blir sålda. Varje producent måste själv undersöka marknaden innan produktionen läggs om.

KRAV-märk på rätt sätt
När produktionen är godkänd av KRAV får produkterna förses med KRAVs märke. Märket ska användas i något av de utföranden som KRAV tillhandahåller, och det ska åtföljas av producentens namn.
Ägg från inköpta värphöns får KRAV-märkas då hönorna skötts enligt KRAVs regler i sex vekor. Eftersom fåglar i köttproduktion ska köpas in dagsgamla eller kläckas på gården behövs ingen karenstid för dem.
Efter läkemedelsbehandlingar krävs däremot en extra karenstid innan produkten får säljas som ekologisk. I äggproduktion tillämpar KRAV dubbelt så lång karenstid som den Livsmedelsverket fastställt.

KRAV gör besök
Att vara med i KRAV innebär att man låter KRAV kontrollera att produktionen sker ekologiskt. Det är alltså produktionsmetoden som kontrolleras, inte produkten.
KRAVs kontrollant kommer vanligtvis på besök till gården två gånger per år, varav en under växtsäsongen. Kontrollanten tittar på djuren och går igenom journaler och fakturor.

Telefon 070-681 65 98 | Norrby 74 | 783 92 STORA SKEDVI | E-post: skedvislakteri@gmail.com
Producerad av Hammars Tryckeri